Pengertian, Rukun dan Syarat Wakaf

Pengertian, Rukun dan Syarat Wakaf

Pengertian, Rukun dan Syarat Wakaf
Pengertian, Rukun dan Syarat Wakaf

Pengertian wakaf

Waqaf/Wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal abadi secara fisik zatnya serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat.
Contoh wakaf yaitu seperti mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan lahan makam penduduk setempat, wakaf bagunan untuk dijadikan masjid, dan lain-lain.

Rukun Wakaf (Waqaf)

1. orang yang berwakaf (al-waqif)

– Wakaf atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
– Pelaku wakaf memiliki hak untuk berbuat kebaikan.

2. benda yang diwakafkan (al-mauquf)

– Kekal abadi bendanya
– Milik sendiri
– Ada akad wakaf antara pemberi dan penerima waqaf.

3. orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf ‘alaihi)

4. lafadz atau ikrar wakaf (sighah).

Syarat Wakaf

· Syarat-syarat orang yang berwakaf (al-waqif),
Ø orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki.

Ø Kedua dia mestilah orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk.

Ø Ketiga dia mestilah baligh.

Ø Dan keempat dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid). Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflis dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.

· Syarat-syarat harta yang diwakafkan (al-mauquf) Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindahmilikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh;

a. pertama barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga

b. Kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (majhul), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah.

c. ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif).

d. Keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (mufarrazan) atau disebut juga dengan istilah (ghaira shai’).

· Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf alaih) Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam,
a. pertama tertentu (mu’ayyan) dan tidak tertentu (ghaira mu’ayyan). Yang dimasudkan dengan tertentu ialah, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah.

b. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang sesorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dll.

c. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (al-mawquf mu’ayyan) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (ahlan li al-tamlik), Maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf.

d. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf.

Baca Juga: